Geen producten (0)

Voorwaarde

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hip en Fit.


LEVERINGSVOORWAARDEN:


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hip en Fit en op
alle met Hip en Fit aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende
Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze
voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van
toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Hip en Fit ingestemd is.
1.5 De internetsite van Hip en Fit richt zich op het moment uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hip en Fit in een contractuele relatie van welke
aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Hip en Fit behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke
normen van Nederland.
1.8 Door het gebruik van de internetsite van Hip en Fit en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die
staan vermeld op de internetsite.
1.9 Identiteit en vestiging:
Hip en Fit
Haadwei 16
9109NR de falom
06-44071800
Kvk.nummer: 73001198

BTW.nummer: NL106386372B01
Bankgegevens:Regiobank Rekening NL68 RBRB 0778 0100 07 t.n.v. Hip en Fit.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit
kenbaar of telefonisch of per E-mail gemaakt.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn
in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is
overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of
hoofdadres.
2.6 Koper en Hip en Fit komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de
voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De
elektronische bestanden van Hip en Fit zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als
een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en
opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken
van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hip en Fit
garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of
toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen.
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die
aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot
die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Hip en Fit in haar bevestiging conform artikel 2 van deze
voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.


4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via
ideal ,vooruitbetaling, rembours, of contant .
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken naar Hip en Fit, Regiobank rekening NL68 RBRB 0778 0100 07 t.n.v. Hip en Fit. Na ontvangst van de
betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Hip en Fit kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere
betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke
mededeling van Hip en Fit.
4.2 In het geval door Hip en Fit een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel
verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen
en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook,
die Hip en Fit als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen
heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Hip en Fit bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten
daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd.
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Hip en Fit ernaar om
bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en
geldt nimmer als fatale termijn. Hip en Fit kan nadere informatie betreffende levertijden
vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie
heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders
overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft
dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig
mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden
aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail
of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt
gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische
communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van
redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen VEERTIEN (14) werkdagen na aflevering van het
product in kwestie. De kosten voor de retourzending zijn voor de koper.
Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
«tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
«duidelijk persoonlijk van aard zijn;
«door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
«snel kunnen bederven of verouderen;
« waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de verkoper geen invloed heeft;
«van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft
verbroken;
«van kranten en tijdschriften.
6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft
gemaakt, dan draagt Hip en Fit zorg voor terugbetaling binnen VEERTIEN (14) dagen.
6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt
geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening
worden gebracht.


7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.


8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Hip en Fit garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 Hip en Fit is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of
anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hip en Fit. Hip en Fit
is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien Hip en Fit, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal
de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot
het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als
normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die
niet met toestemming van Hip en Fit of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden Hip en Fit te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van
de overeenkomst tegen Hip en Fit mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen
verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Hip en Fit te retourneren om zodoende een goede
beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond
wordt verklaard verplicht Hip en Fit zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits
anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de
consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die
de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand
en de door het bedrijf verleende garantie.


9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Hip en Fit niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te
komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of
niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking
tot de internetsite berusten bij Hip en Fit, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


11. Persoonsgegevens
11.1 Hip en Fit zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met
haar privacy beleid. Hip en Fit neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en
wetgeving in acht.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Links
13.1 De site van Hip en Fit kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites
bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Hip en Fit geen invloed en is
daarvoor niet verantwoordelijk.


14. Uw rechten
14.1 U kunt altijd aan JS-Engineering vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u
een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Hip en Fit vragen verbeteringen, aanvullingen of
andere correcties aan te brengen, die Hip en Fit zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u
geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Hip en Fit hiervan op de
hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft
opgegeven.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.